Η ΟΑΣΗ (Ομάδα Ανηλίκων Στήριξης Ηρακλείου) ιδρύθηκε δυνάμει της με ΑΜ 1900/2003 Απόφασης του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και τροποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 92/2018 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.

Ο σκοπός, η λειτουργία και οι δράσεις μας περιγράφονται στο καταστατικό μας.